Bhasmas

Avaltholadi Bhasmam

Danthaksharam

Gandhakarasayanam

Kalyanagulam

Lohasidooram

Srungabhasmam

Vyaghracharmaksharam

Zyprexa 20 mg price